نقاشی ساختمانی :مولتی کالر -رنگ پلاستیک- رنگ اکرولیک - رنگ روغن ...می توانند با زیر تماس حاصل فرمایند: 09011289092 نه کار ارزان،و نه کار گران،کار به قیمت مناسب و کیفیت بالا منطق کاری مااست با ماتماس بگیرید مصیبی می توانند با زیر تماس حاصل فرمایند: 09011289092 نقاشی ساختمان درجه یک ١ ،مراحل نقاشی ساختمان درجه یك ،نقاشی ساختمان درجه١ ،نقاش ساختمان درجه یك ،رنگ آمیزی ساختمان درجه یك ،نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان قلی پور | بلکا | کاتالوگ بلکا | نقاشی ساختمان در کرج | نقاشی ساختمان در تهران | بلکا درجه یک | نمایندگی و فروش بلکا http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com 2019-09-18T00:12:39+01:00 text/html 2016-03-08T08:51:38+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید روانشناسی رنگ ها http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/66 <div class="cnt"> <h3><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">برخی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">از روانشناسان عقیده دارند رنگی که برگزیده و دلخواه کسی است میتواند گویای خصوصیات</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">اخلاقی و روانشناسی او باشد. نوشتار زیر چکیده ای است که بر اساس این نظریه و پس از</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">سالهای پژوهش نگاشته شده</span><span dir="ltr">:</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">قرمز: خوش قلب اما خودپرست</span><span lang="AR-SA"> این رنگ مظهر</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">شدت و زیاده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاری و</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">خشونت و خون و آتش. كسی كه به این رنگ علاقه دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">باشد</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">این گونه اشخاص تند و سركش و در عین حال فعال و شجاع و کمی عجول</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">هستند. احتمال شكست به خصوص در عشق برای آنها فراوان است</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">قضاوتهای عجولانه</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود، با آن كه در</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">عشق كاملاً فداكارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفكر و جویا شدن</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">علت می جنگند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">دو عیب بزرگ خودپرستی و عدم كنترل، در نفس آنهاست و دو صفت</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">ممتازشان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است. به طور كلی دوستداران رنگ قرمز دارای</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">خصوصیات متضادی هستند</span><span dir="ltr"><br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">صورتی: مورد علاقه دیگران</span><span lang="AR-SA"> رنگ صورتی درواقع</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">همان قرمز است كه كمرنگ شده باشد. اگر به این رنگ علاقه دارید تمام صفات رنگ قرمز</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">را كمی ملایمتر دارا می باشید، با گذشت هستید و در عشق، تندی نشان نمی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دهید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">دیگران را خوب درك می كنید و با اطرافیان خود با ملایمت و لطف رفتار</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">می كنید و به دلیل نشاط و شادابی تان مورد علاقه اطرافیان خود هستید. آنهایی كه به</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">این رنگ علاقه دارند اغلب شكستها، خشونتها و دشواری های زندگی را تحمل كرده اند و</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">با مشكلات فراوان مواجه شده اند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">آبی: نظم، پشتكار، تنهایی</span><span lang="AR-SA"> رنگ آبی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">از رنگهایی است كه طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ علاقه دارید، كاملاً می</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">توانید هوس و احساسات و هیجانات خود را كنتر ل كنید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">ظاهر آرام شما دیگران</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">را وادار می كند كه به شما احترام بگذارند و دوست دارید پیوسته مورد احترام و ستایش</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دیگران قرار بگیرید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">در خرید و پوشش لباس قناعت می كنید و به علت شرم و حیا</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">و گاه غروری كه دارید میل دارید اغلب تنها باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما را</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">كسل می كند و كسانی كه از نظر هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت می</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">كنند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">كارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه قواعد معینی انجام می</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دهید. یكی از صفات مشخص شما پشتكار شماست</span><span dir="ltr"><br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">ارغوانی: رنگ عارفها و</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">روانگران</span><span lang="AR-SA"> رنگ اسرارآمیز و باشکوهی است. دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">ها و ظرافتها می شوند و مغرور و اجتماعی هستند. معاشرت با این دسته لذتبخش است که</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">امور معنوی بیشتر می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا نیز هست</span><span dir="ltr">!</span><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">قهوه</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">ای: قابل اعتماد</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">اگر رنگ قهوه ای را دوست دارید كاملاً می توان روی شما حساب باز</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">كرد. باثبات و مقدس، شاعرپیشه وكمی فیلسوف مآب هستید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">به ندرت تغییر عقیده</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">می دهید و با آن كه كمتر تصمیم می گیرید اما هر بار كه تصمیمی بگیرید آن را به مورد</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">عمل می گذارید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">شما كاملاً در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">هستید. میل دارید پیوسته در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">خشونت آمیزی در پیش می گیرید. در عشق هرگز بدبین و تند نیستید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">خاكستری</span><span dir="ltr">: </span><span lang="AR-SA">احساس بی نیازی</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست. كسانی كه به این رنگ</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت می كنند، خاكستری رنگ عقلا است و جوانانی كه</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">به این رنگ اظهار علاقه می كنند درواقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">میدانند و در زندگی احساس بی نیازی می كنند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">در عشق بر افراد مسن تر از خود</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">تمایل دارند و اغلب كسانی كه از نظر فكر و ایده به آنها برتری دارند خیلی آسان طرف</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">توجهشان قرار خواهند گرفت</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">رنگی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">است تركیبی و آنهایی كه این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متكی به نفس نیستند</span><span dir="ltr">. </span><span lang="AR-SA">اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می كنند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">نفوذ در این گونه افراد</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">مشكل است كسی كه آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواج كند. هوسباز</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">نیستند و اگر با كسی دوستی كنند صداقت و فداكاری دارند. اگر افراد این دسته با كسی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">كه خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواج كنند سعادتمند می</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">شوند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">سبز: كنجكاوی</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">رنگ سبز طبیعت وتازگی است. اگر به این رنگ علاقه</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دارید زندگی با شما آسان است. نقطه اشتراك فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">پرتقالی دارید روابط شما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد است</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">دوست</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">ندارید كه در زندگیتان حوادثی به وقوع پیوندد اما كنجكاوانه به ماجراهای زندگی</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دیگران توجه دارید</span><span dir="ltr"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">فیروزه ای: اسرارآمیز و پند ناپذیر</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">دوستداران این</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">رنگ اسرارآمیزند و احساساتی و كارهای شخصی خود را به خوبی اداره می كنند. پشتكار</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در مورد كارهای خود كمتر توجه دارند. </span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">فیروزه ای</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است</span><span dir="ltr"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">سیاه: خوش ذوقی و ظرافت طبع</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">این</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">رنگ برخلاف عقیده ی همگان رنگ نومیدی و عزا نیست بلكه نشانه خوش ذوقی و ظرافت طبع</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">است. اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلماً به شخصیت اطرافیان خود احترام می</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">گذارید و برای آن كه دیگران را با ارزش و برجسته نشان دهید از هیچگونه كمكی به آنها</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دریغ نمی كنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید همچنین عقاید و نظریات</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دیگران را به آسانی می پذیرید</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA">یک نکته ی رنگی</span><span dir="ltr"> :</span><span lang="AR-SA">توجه و علاقه شما به</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">رنگها در طی زمان تغییر می كند به دلیل آن كه خصوصیات اخلاقیتان نیز در سالیان دراز</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">تغییر خواهد كرد. اما اگر در مورد رنگی ناگهان عقیده خود را عوض كنید به علت ضعف</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">شما و یا به علت نیازتان به تغییر محیط است</span><span dir="ltr"><br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="2"><span lang="AR-SA">در مجموع این حسی ست که</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">با سنجش بر جمعیت معیار در غالب افراد مورد آزمایش ایجادمی شود ولی باید قبول کرد</span><span dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">که 100%نیست پس نمی تواند ملاک ارزیابی قوی برای شخصیت افراد باشد</span><span dir="ltr">. </span></font></p></h3> </div> text/html 2016-03-08T08:51:05+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید تاریخچه رنگ کاری در ایران http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/65 <div class="cnt"> <h3><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"> <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-left: 0px;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" lang="AR-SA">برای آشنایی با تاریخچه و سابقه صنعت رنگ كشور به سالهای 1300 باز می گردیم كه هنوز رنگ در داخـل كشور تولید نمی شد و استادكاران نقاش، رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی كاخها و ابنیه دولتی را با استفاده از مواد گیاهی و معدنی در پای كار، به صورت دستی و با فرمولهای سنتی تولید می كردند. </span></p> <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-left: 0px;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" lang="AR-SA">در سال 1318، اولین واحد رنگسازی امروزی به نام رنگسازی ایران اقدام به تولید و عرضه رنگ روغــنی كارخانه‌ای نمود و پس از آن شركتهای رنگ سرو<span> </span>و<span> </span>رنگ شمس فعالیت رنگسازی خود را آغاز نمودند. در آن سالها هنوز رنگ روغنی كارخانه‌ای با استفاده از روغن های گیاهی و پودرهای معدنی تولید می شـد و این امر تا سال 1341 كه اولین محصول رنگ روغنی با استفاده از رزین الكید توسط شركت پلاسكار به بازار عرضه گردید، ادامه داشت. </span></p> <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-left: 0px;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" lang="AR-SA">رنگ پلاستیك بر پایه پلی وینیل استات برای مصارف ساختمانی نیز برای اولین بار در سال 1338 </span></p></span></h3> </div> text/html 2016-03-08T08:50:24+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید رنگ های گرم، سرد و خنثی http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/64 <p><font size="5"><span style="font-size: 9pt; color: navy; font-family: Tahoma;">رنگهای سرد (آبی، سبز، فیروزه ای و نقره ای) كه به طور كلی خاصیت آرامش بخشی دارند. رنگهای گرم (قرمز، صورتی، زرد، طلایی و نارنجی) كه نشان دهنده احساسات مختلف از خوش بینی محض گرفته تا خشونت شدید هستند این رنگها می توانند حالات روحی مختلفی همچون هیجان یا خشم به انسان ببخشند.رنگهای تركیبی(سرد/ گرم) (ارغوانی، سوسنی، بنفش و غیره) هم آرامبخش و هم مهیج هستند. رنگهای خنثی (قهوه ای، بژ، شیری، خاكستری، سیاه و سفید) كه باعث می شوند انسان به سایر رنگهایی كه در كنار آنها قرار گرفته اند، توجه خاص نشان دهد و بعضی از انواع سیاه، قهوه ای، برنزی، طلایی و بژ رنگ گرم محسوب می شوند در حالی كه سفید، شیری، نقره ای و خاكستری رنگهای سردتری به حساب می آیند.</span></font></p> text/html 2016-03-08T08:49:47+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید هارمونی در رنگ آمیزی http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/63 <div class="cnt"> <span><strong>1. گرما و صمیمیت:</strong></span><p><font size="3"><span><br></span></font></p><p><font size="3"><span>شما می‌توانید <span style="font-size: 10pt;">با</span> استفاده از رنگ‌های گرمی چون نارنجی، قرمز، قهوه‌ای و رنگ سبزی که زرد آن بیشتر باشد، در هوای سرد زمستان، فضای منزلتان را گرما بخشید.</span></font></p><p><font size="3"><span><br></span></font></p><p><font size="3"><span><br></span></font></p><p><font size="3"><span>این صندلی قرار گرفته زیر پنجره با بالشتک‌های رنگارنگ با تنالیته‌های گرم پوشیده شده است.</span></font></p><div dir="rtl" style="border-width: medium; border-style: none; border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">&nbsp;</div><p align="absmiddle"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>2. ترکیب و تطبیق:</strong></span></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="3"><span>این دیوار سبز- زرد با رنگ قرمز زنگی ترکیب بسیار خوشایندی در اتاق ایجاد کرده است تا یک پالت رنگی گرم به این فضای سنتی بدهد.</span></font></p><div dir="rtl" style="border-width: medium; border-style: none; border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">&nbsp;</div><p align="absmiddle"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>3. سایه‌ای از رنگ قهوه‌ای:</strong></span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="3"><span>چناچه در این اتاق نشیمن مشاهده می‌کنید، سایه روشن‌های رنگ قهوه‌ای شکلاتی بسیار غنی در این فضا به کار برده شده جلوه‌ای شکیل و با سلیقه دراین اتاق ایجاد شده است.</span></font></p><p><font size="3"><span><font face="Tahoma"><br></font></span></font></p><div dir="rtl" style="border-width: medium; border-style: none; border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">&nbsp;</div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>4. قرمز جیغ:</strong></span><p align="absmiddle"><br></p><p><br></p><p><font size="3"><span>دیوارها و اثاثیه قرمز رنگ هر اتاقی را می‌تواند دگرگون سازد. در این اتاق دیوارهای توتی رنگ با وسایل زرد رنگ، اتمسفر گرمی در فضا ایجاد کرده‌اند.</span></font></p><p><br></p> </div> text/html 2016-03-08T08:49:00+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید همه چیز درباره رنگ آبی http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/62 <div class="cnt"> <div class="content-head"><div class="content-head-m png"><div class="content-head-l png"><div class="content-head-r png"> <h2 class="contentheading"> همه چیز درباره رنگ آبی</h2><p><font size="3">«من هیچ گاه از نگاه كردن به آسمان آبی خسته نمی شوم»<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویست وان گان </font></p><p align="absmiddle"><font size="3">بی رنگی است كه در عمق وجود انسان ها جای می گیرد. رنگ آبی ذاتاً برمی گردد به دو عنصر كه در زندگی ما انسان ها حیاتی است یعنی هوا و آب.</font></p><p><br></p><p>&nbsp; </p> <font size="3">آبی رنگ خوش بینی است. بیایید به سراغ طبیعت برویم! ذر ذهن یك آسمان آبی و یا یك دریای آرام را در یك روز آفتابی تصوركنید، بله! در طبیعت آبی یاد آور فضایی افقی و بسیار وسیع و باز است. طبیعت دروغ نمی گوید! آبی رنگی بی انتهاست به همین دلیل است كه اكثر افراد آبی را به دیگر رنگ ها ترجیح می دهند. طیف های رنگ آبی نیز همانند ذات این رنگ بی انتها و نامحدود می باشند. جالب است بدانید كه هر یك از طیف های رنگ آبی انرژی های خاص خود را در محیط منتشر می كنند و ویژگی خاص خود را دارا می باشند. برای مثال به گفته كارشناسان رنگ، طیف های تیره آبی مثل آبی لاجوردی و یا سورمه ای فن بیان و قدرت شفاف سخت گفتن را تقویت می كنند و طیف های روشن آبی نیز مثل آبی ملایم سبب آرامش ذهن و تقویت تمركز در افراد می شوند. زمانی كه محققان از كودكان تست هوش گرفتند، مشاهده كردند كودكانی كه در اتاق هایی با سقف آبی رنگ تست داده اند نمرات بالاتری اخذ كرده اند. <br><br> اغلب روانپزشكان برای درمان مرض هایی كه دارای زندگی پر استرس و پر تنشی هستند استفاده هر چه بیشتر از رنگ آبی را به آن ها توصیه می كنند زیرا به طرز معجزه آسایی تنش و نگرانی را از بین می برد و باعث فروكش كردن استرس می شود. آبی افراد را دعوت به صحبت و گفتگو می كند در حالی كه هم زمان آرامش را در فضا القا می كند و محیط صلح آمیز را خلق می نماید و شما و مهمانانتان در كنار رنگ آبی در اوج آرامش و راحتی با یكدیگر به گفتگو خواهید پرداخت .<br><br><br></font>&nbsp;<font size="3"> همانطور كه گفته شد رنگ آبی در درمان اكثر بیماری های روانی از جمله افسردگی ، اعتیاد و كم اشتهایی موثر است از این رو دانشمندان و محققان در زمینه رنگ شناسی به كار بردن رنگ آبی را در مطب ها و وسایل درمانی به روانپزشكان توصیه كرده اند. از نظر عقاید باستانی و كهن آبی رنگ برقراری ارتباط است. <br><br> از لحاظ علم انرژی شناسی كه سال ها پیش توسط تبیتان مطرح شد بدن دارای مراكز انرژی یا چاكراه های انرژی می باشد . رنگ آبی در چاكراه حنجره قرار دارد. در حقیقت آبی انعكاس صدای ماست! كاربردهای مهم از رنگ آبی ریشه در تاریخ دارد. در قرون وسطی سنگ لاجوردی حكم طلا را داشت و از لحاظ ارزش باطلا برابری می كرد و آبی لاجوردی رنگ مهم و محبوب در آن دوره به شمار می رفت .</font> <font size="3"><br><br> رفته رفته آبی رنگ پر كاربرد در نیروی دریایی ، پلیس و آتش نشانی شد و&nbsp; لباس های فرم پلیس ها آتش نشان ها و افسران نیرو دریایی به رنگ آبی بود. آنها آبی را رنگ امنیت و تمركز در كار می دانستند. پس از آن آبی راه به خانه ها باز كرد و در طراحی داخلی جایگاه ویژه ای پیدا كرد زیرا احساس خوشایندی را به افراد منتقل كرد: احساس آرامش ، رهایی و وسعت.</font> <font size="3"><br><br> آبی رنگی سرد است كه امكان استراحتی آرام را برای شما فراهم می كند، اگر قصد دارید در مكانی به استراحت بپردازید توصیه می كنیم از طیف های ملایم و روشن آبی استفاده كنید.&nbsp; تركیب آبی و سفید یك تركیب بكر و كلاسیك است آبی و سفید مدت هاست كه برای كوسن ها بكار برده می شود و بسیار هم مناسب است. طیف های مختلف آبی و سفید می توانند به خوبی كنار هم بنشینند و تركیبی زیبا را خلق كنند – آبی تیره در كنار سفید شكری و كرم یا آبی روشن در كنار سفید مرواریدی – آبی و سفید زوجی هستند كه همیشه پاك و بكر نمایان می شوند. </font> <br><br><br><br><br><br><br> <p><br> <font size="4"><strong>كاربرد آبی در خانه</strong><br><br> آبی روح ما را نوازش می كند. ابی رنگ آرامش و صلح است، رنگی است كه&nbsp; این امكان را به ما می دهد كه در اوج رهایی رویا پردازی كنیم و ذهن شبیه آسمان آبی، وسیع و بی كران داشته باشیم. بنابراین از آبی در خانه هایتان زیاد استفاده كنید. </font> <font size="4"><br><br> از آنجایی كه آبی رنگ شب نیز می باشد، یكی از موارد استفاده آن در اتاق خواب است. از طیف های خواب آور رنگ آبی مثل آبی ملایم ، آبی – طوسی و آبی لاجوردی بیشتر در اتاق خواب استفاده نمائید.</font> <font size="4"><br><br> در سرویس های بهداشتی نیز بهتر است از طیف ای رنگ آبی كه بیشتر به رنگ انواع آب ها نزدیك است استفاده شود مثلاً آبی آكواریوم ، آبی فیروزه ای و یا سبز-آبی. و این انتخاب بدین دلیل است كه نه تنها این آبی بیشتر با آب و محیطی كه آب در آنجا نقش اصلی را دارد هماهنگی دارد، بلكه رنگ آرامش و راحتی نیز می باشد.</font> <font size="4"><br><br> از طرفی چون آبی رنگ تمركز و آرامش فكر و روح است، رنگی بسیار مناسب برای اتاق كار نیز می باشد. آبی های ملایم ، و پر انرژی با وسایل و اثاثیه با رنگ روشن و شاد بخوبی تكمیل می شوند و به بهترین نحو تاثیر گذارند. برای مثال دیوارهای اتاق كارتان را می توانید به رنگ آبی روشن رنگ آمیزی نمائید و از كمر قرمز، قفسه نارنجی صندلی صورتی و یا چراغ مطالعه زرد نیز در اتاق كار خود استفاده نمائید. شما حتی اگر تنها یك دیوار را آبی كنید و دیوارهای دیگر را سفید كافی است؛ در همین حد هم رنگ آبی تاثیر خود را بر روی محیط می گذارد. در اتاق های شمالی بهتر است بیشتر از آبی فیروزه ای و آبی كبالتی استفاده كنید. در اتاق های آفتابگیر از آبی های روشن مثل آبی آسمانی استفاده كنید.</font></p></div></div></div></div></div> text/html 2016-03-08T08:48:27+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید نحوه زیرکاری رنگ روغن برای دیوارهای گچی در نقاشی ساختمان http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/60 <font size="5"><br>نحوه زیرکاری رنگ روغن برای دیوارهای گچی در نقاشی ساختمان</font> <div class="article-toolswrap"> <div class="article-tools clearfix"> <div class="article-meta"> </div> <div class="buttonheading"> <span> </span><span> </span> </div> </div> </div> <font size="3">اصول اصلی نقاشی ساختمان در رنگ آمیزی دیوارهای گچی با دیوارهای رنگ شده متفاوت می باشد. برای دیوارهای گچی مراحل زیر را توصیه می کنیم :<br><br>1- پشت تیغ کشیدن ملایم روی گچ<br><br>2- روغن زیر کار مناسب گچ<br><br>3- ماستیک با یتونه مناسب<br><br>4- سمباده بعد از خشک شدن بتونه(24-12 الی ساعت بعد)<br><br>5- گردگیری گردو خاک حاصل سنباده<br><br>6- رنگ آمیزی با قلمو و غلتک(نحوه استفاده از غلتک و مقدار رنگ مصرفی روی دیوار در این مرحله به شکیل تر شدن کار انتهایی کمک زیادی می کند.- مرحله آستری نقاشی ساختمان)<br><br>7- بعد از کامل خشک شدن رنگ اولیه و آستری&nbsp; با بتونه مخصوص، سطح کار (دیوار) لکه گیری می شود.<br><br>8- بعد از خشک شدن (12 الی 24ساعت) مرحله دوم سنباده کاری با سنباده نرم انجام می شود.<br><br>9 -گردگیری<br><br>10- رنگ دوم<br><br>11-رنگ سوم(این مرحله با دو غلتک انجام می شود. غلتک ترک و ایتالیایی برای شکیل تر شدن نتیجه کار )</font><p><font size="3">12- در صورت نیاز رنگ روغن چهارم</font></p> text/html 2016-03-08T08:48:01+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید مزیت های طراحی با رنگ مدرن برای دیوارهای خانه http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/59 <font size="4">مزیت های طراحی با رنگ مدرن برای دیوارهای خانه</font><p><font size="3">1.آرامش اعصاب و روان</font></p><p><font size="3">2.استفاده از طرح های دلخواه و رنگ بندی متنوع و دلخواه شما</font></p><p><font size="3">3.طول عمر بیشتر و عدم کدر شدن طرح ها</font></p><p><font size="3">4.قابلیت شستشو</font></p><p><font size="3">5.عدم گسترش نم دیوارها و ...</font></p><p><font size="3"><br></font></p> text/html 2016-03-08T08:47:11+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید معایب طراحی قدیمی (کاغذ دیواری) http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/58 <p><font size="4">1</font><font size="4">.اکثرا غیر قابل شستشو</font></p><p><font size="4">2.کدر شدن طرح ها</font></p><p><font size="4">3.خراب شدن دیوارها در زیر کاغذ دیواری</font></p><p><font size="4">4.تنوع کمتر <a href="http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/" target="" title="">رنگ </a>و طرح نسبت به طراحی و رنگ آمیزی مدرن</font></p><p><font size="4">5.هزینه نسبتا بالا جهت نصب</font></p><p><font size="4">6.گسترش نم و برجستگی کاغذ ها</font></p> text/html 2016-03-08T08:45:20+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید نمونه رنگ کاری سبز http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/57 <div class="cnt"><font size="4">رنگ زیبای سبز</font><p><br></p><p><br></p><a href="http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://upload.tehran98.com/img1/x9zfafwcpuvp5pisf12k.jpg" height="527" width="527"></a></div> text/html 2016-01-07T14:34:13+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید رنگ مناسب برای نقاشی اتاق خواب http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/56 <div class="recent-posts"> <div class="main-title first aass2"> <h3> رنگ مناسب برای نقاشی اتاق خواب </h3> </div> </div> <p><span style="font-size:20px">رنگ مناسب برای نقاشی و رنگ آمیزی اتاق خواب</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:20px">رنگ مناسب ،رنگ آمیزی و نقاشی در فضای اتاق خواب میتواند هیجان و انرژی مضاعفی برای شروع یك روز خوب را برای شما به ارمغان بی آورد، تقریبا همه ما هر روز با مشغله های شغلی فراوانی روبرو هستیم و هیاهوی زندگی شهری میتواند گاهی اوغات تاثیرات مخربی بر روح و روان ما داشته باشد.در چنین وضعیتی در زندگی شهری رنگ و نقاشی ساختمان و اتاق خواب میتواند تا حد زیادی به ما آرامش داده و محیط&nbsp;پاك را برای ما در خانه و اتاق خواب به ارمغان آورد.</span></p> <p><span style="font-size:20px">رنگ مناسب برای استفاده در اتاق خواب رنگهای قابل شستشوی اكریلیك یا روغنی هستند كه تنوع رنگی بالایی داشته و با سلیقه تمام افراد هم خوانی دارند.رنگهای اكریلیك اتاق خواب مناسب كسانی هستند كه به بوی رنگ حساسیت داشته و دوست دارند رنگ آمیزی و نقاشی اتاق خواب آنها خیلی زود به اتمام برسد.رنگ مناسب اتاق خواب برای كودكان میتواند خیلی بازیگوش و سر زنده انتخاب و اجرا&nbsp;شود.همچنین رنگ مناسب برای اتاق خواب بزرگسالان و زوج های جوان میتواند از رنگهایی استفاده شود كه موجب انتقال محبت و عشق باشد.برای استفاده از رنگ مناسب برای اتاق خواب اول به حس درونی خود از رنگها رجوع كنید هر رنگی را كه دوست دارید انتخاب كنید و بعد با ما تماس بگیرید.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:20px">رنگ مناسب برای اتاق خواب چیزی به جز سلیقه شخصی خود شما نیست</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:20px">برای نقاشی ساختمان و اجرای رنگ مناسب در تمام نقاط ساختمان و اتاق خواب با ما تماس بگیرید</span></p><p><br></p><p><br></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">نه کار ارزان،و نه کار گران،کار به قیمت مناسب و کیفیت بالا منطق کاری مااست</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">با ماتماس بگیرید</p> <p style="text-align: center;">مصیبی</p><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;">&nbsp;بازدید رایگان.با ما تماس بگیرید</span></span></p> <p style="text-align: center;">شماره تلفن دفتر:٠٢١٥٥٠٢٤٣٥٠</p> <p style="text-align: center;">شماره همراه مدیر:٠٩١٩٦٤٦٢٣٠٥</p> <p><span class="main_body"></span></p> text/html 2016-01-07T14:33:07+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید طرز ساخت رنگ شكلاتی http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/55 <div class="recent-posts"> <div class="main-title first aass2"> <h3> طرز ساخت رنگ شكلاتی </h3> </div> </div> <p><span style="color:#A52A2A"><span style="font-size:18px">روش ساخت رنگ شكلاتی</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:18px">رنگ شكلاتی در نگاه اول رنگی مقتدر جدی و زیباست كه حس قدرت و شادی را یكجا نشان میدهد.رنگ شكلاتی از انواع مختلفی برخوردار است كه هر كدام از این رنگها میتواند تركیب خاص خود را داشته باشد.ما در این پست سعی میكنیم تركیب اصلی رنگ شكلاتی را برای شما دوستان توضیح بدهیم و اگر رنگ شكلاتی مورد نظر شما رنگی خاص از شكلاتی است در تركیب رنگها احتیاط كنید چرا كه ممكن است رنگ مورد نظر شما گونه ای متفاوت از رنگ شكلاتی باشد ولو شكلاتی باشد.تركیب رنگ شكلاتی مخلوطی از سفید،قرمز،گل ماش،ودر بعضی موارد كمی قهوه ای و زرد است.برای تركیب چهار كیلو رنگ سفید به شكلاتی باید یك قاشق مربا خوری قرمز یك قاسق غذاخوری گل ماش و چند قطره قهوه ای و زرد به آن اضافه كرد.توجه داشته باشید كه تمام رنگها انواع گوناگونی دارند پس در ساخت رنگها محتات عمل كنید.</span></p><p><br></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">نه کار ارزان،و نه کار گران،کار به قیمت مناسب و کیفیت بالا منطق کاری مااست</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">با ماتماس بگیرید</p> <p style="text-align: center;">مصیبی</p><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;">&nbsp;بازدید رایگان.با ما تماس بگیرید</span></span></p> <p style="text-align: center;">شماره تلفن دفتر:٠٢١٥٥٠٢٤٣٥٠</p> <p style="text-align: center;">شماره همراه مدیر:٠٩١٩٦٤٦٢٣٠٥</p> <p><span class="main_body"></span></p> text/html 2016-01-07T14:24:59+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید نكاتی كاربردی در نقاشی ساختمان http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/54 <div class="main-title first aass2"> <h3> نكاتی كاربردی در نقاشی ساختمان </h3> </div> <p> </p><p><span style="font-size:18px">نكاتی كار بردی در اجرای نقاشی ساختمان</span></p><p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">برای داشتن رنگی مناسب با كیفیت و با دوام در نقاط مختلف ساختمان &nbsp;ابتدا باید شناخت مختصری ازنوع&nbsp; رنگها ی ساختمانی داشت،چرا كه رنگ یكی از اثرگذارترین و با اهمیت ترین مراحل اجرایی یك ساختمان و دكوراسیون داخلی آن میباشد.اولین نكته ای كه در مورد رنگهای ساختمان باید به آن توجه ویژه داشت قابلیت شستشوی رنگها است ،رنگهای روغنی آلكیدی از قابلیت شستشوی بهتری در مقایسه با رنگهای دیگر ساختمان دارند اما باید در مورد رنگهای روغنی ساختمان به این نكته توجه داشت كه این نوع از رنگها به دو دسته روغنی مات و روغنی براق تقسیم میشوند كه هر كدام از این رنگها به تنهایی پوشش مناسبی برای ساختمان نیستند و باید با هم تركیب&nbsp; شوند تا &nbsp;رنگ نهایی روغنی از كیفیت مطلوب برخوردار باشد .توجه داشته باشید رنگهای روغنی مات و رنگهای روغنی براق هر كدام به تنهایی معایب و مزایای دارند كه با مكمل قرار گرفتن ،این معایب تا حد زیادی مرتفع شده و رنگ نهایی كیفیت مطلوبی پیدا خواهد كرد.رنگهای روغنی براق قابلیت شستشوی بسیار بالایی داشته و دیرتر كثیف میشوند ولی در عوض به دلیل براقیت بالا موجها و ایرادات گچ و سطح زیرین &nbsp;كار را به شكلی نا متعارف نشان میدهند كه همین همر باعث میشود تا رنگ تمام براق به تنهایی گزینه خوبی برای اجرای &nbsp;رنگ آمیزی ساختمان نباشند.همچنین رنگهای روغنی مات برای پوشاندن عیب زیر كار گچ و سطح مورد نظر ساختمان گزینه خوبی بوده و در عمل فضا را بدون نقص نشان میدهد ولی در عوض رنگهای روغنی مات، هم به لحاظ پوشش كار بسیار ضعیف هستند و هم به لحاظ قابلیت شستشو از كیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند،پس توجه داشته باشید برای نقاشی ساختمان با رنگهای روغنی از تركیب رنگهای مات و براق به اندازه &nbsp;دلخواه استفاده كنید.(رنگهای روغنی آلكیدی دارای بو بوده و در دراز مدت ممكن است تولید سرب كنند)</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">گزینه بعدی در مورد رنگهای ساختمانی رنگهای پلاستیك </span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">رنگهای پلاستیك&nbsp; قابل شستشو نمیباشند ولی به دلایل نوع و جنس رنگ بهترین گزینه برای رنگ آمیزی سقفها هستند به گونه ای كه سقف ساختمان را تا حد زیادی بلندتر نشان داده و در طولانی مدت دیرتر تغییر رنگ میدهند.(رنگهای پلاستیك بدون بو هستند)</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">رنگهای اكریلیك یا همان رنگهای روغنی بدون بو</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">رنگهای اكریلیك ساختمان بیشتر به شكل نیمه براق تولید میشوند كه دیگر نیازی برای تركیب رنگ مات و براق ندارند،همچنین رنگهای اكریلیك ساختمان كاملا بدون بو بوده و دوستدار محیط زیست هم میباشند،رنگهای اكریلیك دارای طیف بسیار بالایی از رنگهای ساختمانی هستند كه در مقایسه با رنگهای دیگر مزیت خوبی به حساب می آیند به طوری كه شما میتوانید هر طیف از رنگهای زیبای موجود در طبیعیت را در كاتالوگ رنگهای كامپیوتری اكریلیك پیدا كرده انتخاب و اجرا كنید.رنگهای اكریلیك به دلیل پایه آب بودن و خشك شدن رنگ در زمان كوتاه قابلیت اجرایی بسیار سریعتری نسبت به رنگهای روغنی آلكیدی دارند.</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">و در آخراز نظر ما مهمترین و اسا سیترین بخش در مورد اجرای &nbsp;نقاشی ساختمان چیزی نیست جزء انتخاب نقاش ساختمان و قیمت نقاشی ساختمان كه تعیین كننده كیفیت &nbsp;نقاشی ساختمان &nbsp;جیزی به جزء این دو مورد نیست .در مورد انتخاب نقاش ساختمان باید به این نكته اشاره كرد كه در سالهای اخیر شغل نقاشی ساختمان &nbsp;از طرف سازمان فنی حرفه ای كشور ساماندهی شده و به نقاشان ساختمانی كه از اعضای اتحادیه نقاشان ساختمان بوده و مهارت لازم در زمینه نقاشی ساختمان دارند كارت مهارت فنی حرفه ای صادر شده &nbsp;است(طی مراحل عملی نقاشی ساختمان) كه تحول خوبی در این شغل ایجاد شده است كه شما میتوانید با درخواست ارائه كارت فنی حرفه ای از نقاش ساختمان خود از مهارت نقاش ساختمان خود اطلاع پیدا كرده و با خیال راحتتر كار خود را دست نقاش ساختمان دارای كارت &nbsp;فنی حرفه ای بسپارید.</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">و اما قیمت نقاشی ساختمان و مسئله ای كه اغلب باعث گمراه شدن كارفرمای نقاشی ساختمان و رنجور شدن نقاش ساختمان میشود.</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">ابتدا بحث در مورد قیمت نقاشی ساختمان را با این مثال شروع میكنم كه شما برای خرید یك&nbsp; جنس و یا یك وسیله ای به فروشگاه میروید و فروشنده همان جنس از نوع چینی و آلمانی&nbsp; را برای شما می آورد با این تفاوت كه قیمت جنس چینی صد هزار تومان میباشد و همان جنس ساخت آلمان سیصد هزار تومان ،انتخاب باشماست یا جنس بی كیفیت قیمت پائین و یا جنس با كیفیت قیمت بالا.</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">من به شخصه بارها با این مشكل روبرو شده ام كه اغلب كارفرمایان بهترین كیفیت را با كمترین هزینه میخواهند كه این امر محال بوده و اجرا هم نمیشود كار نقاشی ساختمان با قیمت پائین چیزی جزء هزینه مضاعف در آینده نزدیك نخواهد بود.</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span dir="RTL">توجه داشته باشید قیمت مصوب اتحادیه نقاشان ساختمان از قیمتی كه نقاش ساختمان به شما پیشنهاد میدهد بسیار بالاتر است كه به دلیل رقابتی بودن بازار كار نقاشی ساختمان و طی در خواست اغلب همشهریان &nbsp;مبنی بر اجرای نقاشی ساختمان با قیمت پائین یا همان مثال بالا نقاش ساختمان مجبور میشود تا در بازار رقابتی باقی بماند ولو بر خلاف كیفیت نقاشی ساختمان.</span></span></p><p><br></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">نه کار ارزان،و نه کار گران،کار به قیمت مناسب و کیفیت بالا منطق کاری مااست</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">با ماتماس بگیرید</p> <p style="text-align: center;">مصیبی</p><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;">&nbsp;بازدید رایگان.با ما تماس بگیرید</span></span></p> <p style="text-align: center;">شماره تلفن دفتر:٠٢١٥٥٠٢٤٣٥٠</p> <p style="text-align: center;">شماره همراه مدیر:٠٩١٩٦٤٦٢٣٠٥</p> text/html 2016-01-07T14:17:11+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید نقاشی ساختمان http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/53 <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;">سوالاتی زیادی شده درباره اختلاف قیمت صنف نقاشی ساختمان که بعضی مواقع اذهان عمومی را درگیر می کند. لازم به توضیح است که اکثر نقاشان اتحادیه در یک رنج قیمت کار می کنند و عده ای نقاش نما این نرخ را در حد قابل توجهی پایین می آورند . اما آیا این چگونه امکان پذیر است؟</span></span></p> <p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">نقاشی ساختمان یک شغل تخصصی است و دارای یک سری اصول و قواعدی است که اگر رعایت نشود کار فاقد کیفیت لازم خواهد شد . به عنوان مثال در دمای 25 درجه رنگ روغنی و بتونه رنگ روغنی یک روز کامل طول می کشد که خشک شود حال اگر همین نکته رعایت نشود و لایه بعدی رنگ زده شود کار در طول زمان بی کیفیت می شود . <br></span></span></p><p><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">در کل این اختلاف قیمت به خاطر نوع کار ، رنگهای به کار گرفته و عدم رعایت اصول کار و بی کیفیت بودن کار است که همه اینها به دلیل سود جویی بعضی نقاش نماهاست .&nbsp;<br>-----------------------------------------------------<br>همیشه به کار با هزینه پایین در رنگ آمیزی خانه هایتان شک کنید . کار با کیفیت همسوست با هزینه و زمان مناسب . <br></span></span></p><p><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="background-color: #ffffff;">مولتی کالر و بلکا رومالین-پتینه با مناسب ترین&nbsp;</span><br><span style="background-color: #ffffff;">قیمت، آکرولیک بدون بو سریع و قابل شستشو&nbsp;</span><br><span style="background-color: #ffffff;">روغنی: مات و نیمه مات و براق پلاستیک:&nbsp;</span><br><span style="background-color: #ffffff;">پوششی عالی با استفاده از بهترین رنگهای موجود در بازار و با آنچه شما ترجیح می دهید</span><br><span style="background-color: #ffffff;">پتینه،رومالین، سرامیک، سنگ، کف پوش&nbsp;</span></strong><br><span style="background-color: #ffffff;">----------------------------- ----------------------</span></span></span> </p><p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: #ffffff;">تعمیرات کلی و جزئی وشومینه و کباب پز دکوراتی خانه سیلر و کیلر – کنیتکس – راویزکاری گچ بری و نور مخفی با کمترین قیمت رنگهای نیوکالر با نازلتریت قیمت که البته تمام قیمت ها توافقی می باشد که با بودجه مشتری هماهنگ باشد در خدمت شماست.</span></span></span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: #ffffff;"><br></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: #ffffff;"><strong>جهت مشاوره وبازدید رایگان با ما تماس بگیرید:</strong></span></span></span></p><p><br><span style="font-family: Arial; font-size: large;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">نه کار ارزان،و نه کار گران،کار به قیمت مناسب و کیفیت بالا منطق کاری مااست</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">با ماتماس بگیرید</p> <p style="text-align: center;">مصیبی</p><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;">&nbsp;بازدید رایگان.با ما تماس بگیرید</span></span></p> <p style="text-align: center;">شماره تلفن دفتر:٠٢١٥٥٠٢٤٣٥٠</p> <p style="text-align: center;">شماره همراه مدیر:٠٩١٩٦٤٦٢٣٠٥</p> text/html 2015-12-07T09:09:58+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید نقش رنگ بژ در تزئین منزل http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/52 <font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><strong>رنگ بژ</strong><font face="Mihan-IransansBold"> طیف‌های مختلفی دارد. بعضی کم رنگ و بعضی پررنگ آن را می‌پسندند. از جمله ویژگی‌های رنگ بژ آن است که با هر نوع دکوری از قدیمی گرفته تا جدید و مدرن می‌آید و آرامش‌بخش است. رنگ بژ به رنگ های نخودی و كرم نزدیك است.</font><img src="http://www.نقاشی-ساختمان.com/images/adaservice/bej1.jpg" alt="رنگ كاری ساختمان" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ بژ روشن" border="0"></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br>در <strong>رنگ امیزی</strong> دیوار های خیلی از خانه ها و دكوراسیون با <strong>رنگ بژ</strong> روبرو می شوید چون که <strong>رنگ بژ</strong> یکی از پر کاربرد ترین واصلی ترین ر<strong>نگ</strong> در <strong>رنگ آمیزی</strong> خانه و <strong>دکوراسیون داخلی </strong>بشمارمی آید.در فرش ها و قالی ها ،مبلمان،پرده ها و <strong>رنگ آمیزی</strong> دیوار ها مورد استفاده قرار می گیرد.<strong>رنگ بژ</strong> با هر <strong>رنگی</strong> در نهایت ظرافت تناسب دارد کاربرد این <strong>رنگ</strong> در کنار <strong>رنگ</strong> های دیگر بسیار عملی بوده</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><h1><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #f0f8ff;"><strong>رنگ کار خانه<br></strong></span></font></h1><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">بطوری که ساده گی وشیکی را هم زمان داراست این تن این <strong>رنگ</strong>، قهوه پرشیر تا رنگ ماسه می باشد واین <strong>رنگ</strong> با دارا بودن رال های زیاد می توان خانه را به یکی از تن های آن <strong>رنگ آمیزی</strong> کرد.وجود تن های زیاد این <strong>رنگ</strong> باعث افزایش انتحاب متفاوت&nbsp; در <strong>رنگ آمیزی خانه</strong> می شود. برای پیدا کردن تن <strong>رنگ بژ</strong> مورد نظر، چند نکته وسرنخ را باید دانست که بعد آن به راحتی می توان کار کرد .</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 1.jpg" alt="رنگ بژ" style="height: 353px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ بژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 1.jpg" border="0" height="353px" width="550px"></p><h2><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;<span style="color: #f0f8ff;"><strong>رنگ کاری خانه</strong></span></font></h2><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #f0f8ff;"><strong>&nbsp;</strong></span><br>رنگ بژ (Beige) چه رنگی است؟<br>برای بسیاری از زبانها کلمه بژ از زبان فرانسه وارده شده است واژه بژ هم به فرانسوی وهم ترکی به رنگی قهوه ای مایل به زرد گفته می شود شاید این واژه وقتی که به میان آمده تنها به قهوه ای مایل به زرد گفته می شده.اما امروزه در دکوراسیون کمی متفاوت تراز این به کار می رود .امروزه رنگ بژ تنها رنگ قهوه ای روشن مایل به زرد نیست بلکه تن های از رنگ قهوه ای روشن می باشد، که بنام رنگ بژ شناخته شده.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 2.jpg" alt="رنگ آمیزی دیوار" style="height: 349px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ آمیزی دیوار با رنگ ب‍ژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 2.jpg" border="0" height="349px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 3.jpg" alt="رنگ آمیزی خانه" style="height: 366px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ آمیزی خانه با رنگ ب‍ژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 3.jpg" border="0" height="366px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 4.jpg" alt="نقاش ساختمان" style="height: 386px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نقاش ساختمان" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 4.jpg" border="0" height="386px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 5.jpg" alt="رنگ قهوه ای" style="height: 366px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ ب‍ژ تیره" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 5.jpg" border="0" height="366px" width="550px"></p><h2><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #f0f8ff;"><strong>رنگ آمیزی خانه<br></strong></span></font></h2><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong>رنگ بژ</strong> طبیعی وساده است&nbsp; از سوی دیگر اگر به جزئیات تن های <strong>رنگ بژ</strong> وارد شوید خواهید دید که بعضی بژها با <strong>رنگ صورتی</strong> وبعضی با <strong>رنگ خاگستری</strong> وبرخی با <strong>رنگ سبز</strong>&nbsp; کار شده است.اگر شما نمی توانید تشخیص دهید که کدام تن&nbsp;<strong> رنگ بژ</strong> را استفاده کنید از طراحان دکوراسیون و <strong>نقاش ساختمان</strong> وافرادی که در رنگ شناسی تبحر دارند کمک بگیرید، تن <strong>رنگ بژ</strong> برای <strong>رنگ آمیزی دیوار</strong> ها را از روی<strong> رنگ</strong> لوازم خانه هم می توان انتخاب کرد.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 6.jpg" alt="رنگ صورتی" style="height: 387px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ بژ " data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 6.jpg" border="0" height="387px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 7.jpg" alt="رنگ بژ" style="height: 366px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ بژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 7.jpg" border="0" height="366px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 8.jpg" alt="رنگ مناسب خانه" style="height: 373px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ بژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 8.jpg" border="0" height="373px" width="550px"></p><h2><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #f0f8ff;"><strong>نقاشی خانه با رنگ بژ<br></strong></span></font></h2><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">در انتخاب یکی از تن های <strong>رنگ بژ</strong> برای دیوار ها، لازم وضروریی نیست که لوازمی با تن <strong>رنگ بژ</strong> انتخاب کنید، اگر <strong>رنگ قرمز</strong> برای مبلمان ودکوراسیون منزل انتخاب کردید برای بالانس ومتعادل کردن آن از <strong>رنگ بژ</strong> مایل به خاکستری را استفاده کنید واین انتخاب به ذوق وسلیقه شما نیز بستگی دارد.در دکوراسیون منزل <strong>انتخاب رنگ مناسب برای دیوارها</strong> از اهمیت وجایگاهی خاصی بر خوردار است چونکه گرمی وطراوت <strong>رنگ منزل</strong> می تواند روح وروان شما را تحت تاثیر قرار دهد .<br><strong>رنگ بژ</strong>های مایل به زرد با <strong>رنگ سبز</strong>، <strong>رنگ آبی</strong>، <strong>رنگ فیروزه ای</strong> به راحتی کار می شود&nbsp; <strong>رنگ بژ</strong> تیره و <strong>رنگ بژ</strong> خاکستری با مبلمان به <strong>رنگ قرمز</strong> یا <strong>رنگ نارنگی</strong> و گرم سازگار است.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">تن های <strong>رنگ صورتی</strong> نیز به تن های&nbsp; <strong>رنگ بژ</strong> میاد.<br>اشیا و لوازمی رنگی و طرح دار در اتاق مبله به <strong>رنگ بژ</strong> با ترکیب<strong> رنگ سفید</strong> با هم گرمی خود را حفظ می کند و <strong>رنگ سفید</strong> آن رنگ ها را متعادل می کند.<br>درب ، پنچره و چهارچوب های سفید و سقف های ساده و سقف کاذب سفید یا میز و متعلقات تلویزیون به <strong>رنگ سفید</strong> و مانند اینها و هر دکوراسیون سفید با دیوار بژ در کنار هم که قرار می گیرند یک دکوراسیون شیک وسازگار را به نمایش می گذارد.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><br><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 9.jpg" alt="رنگ منزل" style="height: 379px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ ب‍ژ مایل به كرم" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 9.jpg" border="0" height="379px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 10.jpg" alt="رنگ آمیزی دیوارها" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ بژ مایل به پوستی" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 10.jpg" border="0"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 11.jpg" alt="انتخاب رنگ مناسب برای دیوار" style="height: 413px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انتخاب رنگ مناسب برای دیوار" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 11.jpg" border="0" height="413px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 12.jpg" alt="رنگ پوستی" style="height: 397px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نحوه انتخاب رنگ برای خانه" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 12.jpg" border="0" height="397px" width="550px"></p><h2 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong>انتخاب رنگ بژ</strong> وملاحظات آن</font></h2><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br>نکته ای که در هنگام<strong> انتخاب رنگ</strong> در ذهن خود باید داشته باشید :<br>&nbsp;1- آنچه که در جداول رنگ می بینید در سطوح بزرگتر دیوار کمی&nbsp; روشن تر دیده خواهدشد و در کاتالوک <strong>رنگ بژ</strong> تیره یک الی دو درجه روی دیوار روشن تر دیده می شود.بنابراین برای انتخاب درست قبل از ترکیب کل رنگ مقدارکمی درست کرده و در یک کادر 30*30سانتی متر نمونه زده و از تن مورد نظرتان مطمئین شوید وبعد تمام <strong>رنگ</strong> را ترکیب کنید در غیر اینصورت شاید مجبور باشید رنگی که دوست ندارید استفاده کنید.<br>2- یکی دیگر از مشکلات <strong>رنگ بژ</strong> اسم های که به یک تن آن داده می شودمی باشد&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">گاهی مشاهده شده کسانی که در خانه شان رنگ بژ ماسه ای استفاده کرده اند به آن <strong>رنگ پوستی</strong> گفته اند وبعضی ها هم به آن نزدیک به خاکستری نامیده اند.<br>&nbsp; این سوال مطرح است که چگونه یک تن <strong>رنگ بژ</strong> چند اسم دارد<br>از آنجا که تن های تولید شده از طرف کارخانه جات رنگ با یک اسم اما تن متفاوت از هم هستند بنابراین به جای استفاده از نام رنگ ، رنگ مورد نظر تان را از روی کاتولوک یا رنگ&nbsp; دکوراسیون ، تابلو ها وعکس ها انتخاب&nbsp; و در <strong>رنگ آمیزی خانه</strong> بکار گیرید، و توجه داشته باشید که <strong>رنگ</strong> هر خانه ای با نور آن رابطه مستقیم دارد وممکن است رنگی که در خانه دوستان تان زیبا دیده می شود در خانه شما به خوبی دید نشود.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><br><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 13.jpg" alt="نقاش خانه" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نقاشی سالن با رنگ بژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 13.jpg" border="0"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 14.jpg" alt="اجرای نقاشی ساختمان" style="height: 365px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اجرای نقاشی ساختمان با رنگ بژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 14.jpg" border="0" height="365px" width="550px"></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong>رنگ بژ</strong> در دکوراسیون سنتی و کلاسیک مشاهده می شود <strong>رنگ بژ</strong> در سایه طبیعی و ساده گی که دارد برای هر سبک و دکوراسیون جایگاه ویژه دارد. از مد نمی افتد و در هر قسمت خانه مورد استفاده قرار می گیرد ، مانند اتاق خواب، سالن ، آشپزخانه و حمام و ... یکی از تن های <strong>رنگ بژ</strong> را می توانید استفاده کنید.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 15(1).jpg" alt="رنگ كاری آپارتمان" style="height: 393px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ ب‍ژ روشن" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 15(1).jpg" border="0" height="393px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 16.jpg" alt="انتخاب رنگ برای خانه" style="height: 362px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="استفاده از رنگ بژ در خانه" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 16.jpg" border="0" height="362px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 17.jpg" alt="رنگ آمیزكار ساختمان" style="height: 371px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ آمیزی آپارتمان با استفاده از رنگ ب‍ژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 17.jpg" border="0" height="371px" width="550px"></p><p><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><img src="http://www.adaservice.ir/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 18.jpg" alt="رنگ كاری سالن" style="height: 366px; width: 550px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ كاری سالن با رنگ ب‍ژ" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/images/دکوراسیون داخلی/دکوراسیون رنگ بژ/دکوراسیون رنگ بژ 18.jpg" border="0" height="366px" width="550px"></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong>رنگ بژ</strong> در خانه این امکان را به شما می دهد که از رنگ های گرم پر جنب جوش در دیوار و لوازم و دکوراسیون خانه به راحتی استفاده کنید.&nbsp; <strong>رنگ بژ</strong> با گذشت زمان از مد نمی افتد و با تغییر رنگ لوازم دکوراسیون<strong>&nbsp; </strong>چند سالی بدون نیاز به نقاشی ساختمان ، می توانید سبک جدید را خلق&nbsp; کنید</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">بخش <strong>نقاشی ساختمان</strong> شركت آدا آماده ارائه هر گونه خدمات مشاوره و <strong>اجرای نقاشی ساختمان ، رنگ امیزی نمای بیرون و داخل ساختمان و اجرای دكوراسیون زیر نظر بخش مهندسی و معماری این شركت می باشد:</strong></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">تلفن تماس :</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold">09196462305<br></font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2015-12-07T09:06:05+01:00 naghashi-sakhtemane.mihanblog.com لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید نیازمند به تعدادی نقاش ماهر و نیمه ماهر http://naghashi-sakhtemane.mihanblog.com/post/51 <font size="5">به تعدادی نقاش ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم<br>09196462305 مصیبی</font><br>